dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jian-Xue Xu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
2EEGuang-Jun Zhang, Jue Wang, Jian-Xue Xu, Xiang-Bo Wang, Hong Yao: Mechanism of Bifurcation-Dependent Coherence Resonance of Excitable Neuron Model. HCI (12) 2007: 757-766
1EEGuang-Jun Zhang, Jian-Xue Xu: The Correspondence between Stochastic Resonance and bifurcation of Moment Equations of Noisy Nonlinear Dynamical System. I. J. Bifurcation and Chaos 17(11): 4081-4098 (2007)

Coauthor Index

1Jue Wang [2]
2Xiang-Bo Wang [2]
3Hong Yao [2]
4Guang-Jun Zhang [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)