dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiang-Bo Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEGuang-Jun Zhang, Jue Wang, Jian-Xue Xu, Xiang-Bo Wang, Hong Yao: Mechanism of Bifurcation-Dependent Coherence Resonance of Excitable Neuron Model. HCI (12) 2007: 757-766

Coauthor Index

1Jue Wang [1]
2Jian-Xue Xu [1]
3Hong Yao [1]
4Guang-Jun Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)