dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianxiong Xiao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
5EEJianxiong Xiao, Jingni Chen, Dit-Yan Yeung, Long Quan: Learning Two-View Stereo Matching. ECCV (3) 2008: 15-27
4EEJianxiong Xiao, Jingni Chen, Dit-Yan Yeung, Long Quan: Structuring Visual Words in 3D for Arbitrary-View Object Localization. ECCV (3) 2008: 725-737
3EEPing Tan, Tian Fang, Jianxiong Xiao, Peng Zhao, Long Quan: Single image tree modeling. ACM Trans. Graph. 27(5): 108 (2008)
2EEJianxiong Xiao, Tian Fang, Ping Tan, Peng Zhao, Eyal Ofek, Long Quan: Image-based façade modeling. ACM Trans. Graph. 27(5): 161 (2008)
2007
1EEJianxiong Xiao, Jingdong Wang, Ping Tan, Long Quan: Joint Affinity Propagation for Multiple View Segmentation. ICCV 2007: 1-7

Coauthor Index

1Jingni Chen [4] [5]
2Tian Fang [2] [3]
3Eyal Ofek [2]
4Long Quan [1] [2] [3] [4] [5]
5Ping Tan [1] [2] [3]
6Jingdong Wang [1]
7Dit-Yan Yeung [4] [5]
8Peng Zhao [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)