dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tian Fang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEPing Tan, Tian Fang, Jianxiong Xiao, Peng Zhao, Long Quan: Single image tree modeling. ACM Trans. Graph. 27(5): 108 (2008)
2EEJianxiong Xiao, Tian Fang, Ping Tan, Peng Zhao, Eyal Ofek, Long Quan: Image-based façade modeling. ACM Trans. Graph. 27(5): 161 (2008)
2007
1EEZhouchen Lin, Lifeng Wang, Yunbo Wang, Sing Bing Kang, Tian Fang: High Resolution Animated Scenes from Stills. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 13(3): 562-568 (2007)

Coauthor Index

1Sing Bing Kang [1]
2Zhouchen Lin [1]
3Eyal Ofek [2]
4Long Quan [2] [3]
5Ping Tan [2] [3]
6Lifeng Wang [1]
7Yunbo Wang [1]
8Jianxiong Xiao [2] [3]
9Peng Zhao [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)