dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhongqiang Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
2EEZhongqiang Wu, Yingzhou Zhang, Baowen Xu: Modular Monadic Slicing in the Presence of Pointers. International Conference on Computational Science (4) 2006: 748-756
2005
1EEBaowen Xu, Ju Qian, Xiaofang Zhang, Zhongqiang Wu, Lin Chen: A brief survey of program slicing. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 30(2): 1-36 (2005)

Coauthor Index

1Lin Chen [1]
2Ju Qian [1]
3Baowen Xu [1] [2]
4Xiaofang Zhang [1]
5Yingzhou Zhang [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)