dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ju Qian

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
5EEJu Qian, Baowen Xu: Scenario oriented program slicing. SAC 2008: 748-752
4EEJu Qian, Baowen Xu: Program slicing under UML scenario models. SIGPLAN Notices 43(2): 21-24 (2008)
2007
3EEJu Qian, Baowen Xu, Hongbo Min: Interstatement must aliases for data dependence analysis of heap locations. PASTE 2007: 17-24
2005
2EEBaowen Xu, Ju Qian, Xiaofang Zhang, Zhongqiang Wu, Lin Chen: A brief survey of program slicing. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 30(2): 1-36 (2005)
2004
1 Yingzhou Zhang, Baowen Xu, Ju Qian: Modular monadic slicing of concurrent programs. IASTED Conf. on Software Engineering and Applications 2004: 583-587

Coauthor Index

1Lin Chen [2]
2Hongbo Min [3]
3Zhongqiang Wu [2]
4Baowen Xu [1] [2] [3] [4] [5]
5Xiaofang Zhang [2]
6Yingzhou Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)