dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zheng-Sheng Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

1982
1EETian Feng, Zheng-Sheng Wu, Cun-Quan Zhang: Cycles of each length in tournaments. J. Comb. Theory, Ser. B 33(3): 245-255 (1982)

Coauthor Index

1Tian Feng [1]
2Cun-Quan Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)