dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ji Wu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
17EEJi Wu, Kian-Lee Tan, Yongluan Zhou: QoS-Oriented Multi-query Scheduling over Data Streams. DASFAA 2009: 215-229
16EEJi Wu, Yongluan Zhou, Karl Aberer, Kian-Lee Tan: Towards integrated and efficient scientific sensor data processing: a database approach. EDBT 2009: 922-933
2008
15EEJi Wu, Chun Wang, Xiao-xia Jia, Chao Liu: Mining Open Source Component Behavior for Reuse Evaluation. ICSR 2008: 112-115
14EEJi Wu, Yong Po Liu, Xiao-xia Jia, Chao Liu: Mining Open Source Component Behavior and Performance for Reuse Evaluation. ICYCS 2008: 1241-1247
13EEHuiyu Zhou, Xuelong Li, Tangwei Liu, Faquan Lin, Yusheng Pang, Ji Wu, Junyu Dong, Jiahua Wu: Recovery of Nonrigid Structures from 2D Observations. IJPRAI 22(2): 279-294 (2008)
12EETangwei Liu, Huiyu Zhou, Faquan Lin, Yusheng Pang, Ji Wu: Improving image segmentation by gradient vector flow and mean shift. Pattern Recognition Letters 29(1): 90-95 (2008)
2007
11EEJi Wu, Kian-Lee Tan, Yongluan Zhou: Window-Oblivious Join: A Data-Driven Memory Management Scheme for Stream Join. SSDBM 2007: 21
10EEHuiyu Zhou, Tangwei Liu, Faquan Lin, Yusheng Pang, Ji Wu: Image Restoration and Detail Preservation by Bayesian Estimation. Int. J. Image Graphics 7(3): 497-514 (2007)
2006
9EENuo Li, Qin-qin Ma, Ji Wu, Mao-zhong Jin, Chao Liu: A Framework of Model-Driven Web Application Testing. COMPSAC (2) 2006: 157-162
8EEHuanzhang Liu, Tok Wang Ling, Tian Yu, Ji Wu: Efficient Processing of Multiple XML Twig Queries. DEXA 2006: 1-11
7EEJi Wu, Xiao-xia Jia, Yong Po Liu, Guo-huan Li: Java Object Behavior Modeling and Visualization. ICSEA 2006: 60
6EEJi Wu, Chaoqun Ye, Shiyao Jin: Adversarial Organization Modeling for Network Attack/Defense. ISPEC 2006: 90-99
5EEYongluan Zhou, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan, Ji Wu: Efficient Dynamic Operator Placement in a Locally Distributed Continuous Query System. OTM Conferences (1) 2006: 54-71
4EEJi Wu, Chaoqun Ye, Shiyao Jin: Opponent Learning for Multi-agent System Simulation. RSKT 2006: 643-650
2004
3EEJi Wu, Xiao-xia Jia, Chang Liu, Hai-yan Yang, Chao Liu, Mao-zhong Jin: A Statistical Model to Locate Faults at Input Level. ASE 2004: 274-277
2EEJi Wu, Hai-yan Yang, Xiao-xia Jia, Chang Liu, Chao Liu, Mao-zhong Jin: Application of Maximum Entropy Principle to Software Failure Prediction. COMPSAC 2004: 180-185
2002
1EEYe Tian, Ji Wu, Zuoying Wang, Dajin Lu: Robust Noisy Speech Recognition with Adaptive Frequency Bank Selection. ICMI 2002: 75-80

Coauthor Index

1Karl Aberer [16]
2Junyu Dong [13]
3Xiao-xia Jia [2] [3] [7] [14] [15]
4Mao-zhong Jin [2] [3] [9]
5Shiyao Jin [4] [6]
6Guo-huan Li [7]
7Nuo Li [9]
8Xuelong Li [13]
9Faquan Lin [10] [12] [13]
10Tok Wang Ling [8]
11Chang Liu [2] [3]
12Chao Liu [2] [3] [9] [14] [15]
13Huanzhang Liu [8]
14Tangwei Liu [10] [12] [13]
15Yong Po Liu [7] [14]
16Dajin Lu [1]
17Qin-qin Ma [9]
18Beng Chin Ooi [5]
19Yusheng Pang [10] [12] [13]
20Kian-Lee Tan [5] [11] [16] [17]
21Ye Tian [1]
22Chun Wang [15]
23Zuoying Wang [1]
24Jiahua Wu [13]
25Hai-yan Yang [2] [3]
26Chaoqun Ye [4] [6]
27Tian Yu [8]
28Huiyu Zhou [10] [12] [13]
29Yongluan Zhou [5] [11] [16] [17]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)