dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chun-Min Wen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEDong-Shong Liang, Yaw-Hwang Chen, Chun-Min Wen, Chun-Da Tu, Kwang-Jow Gan, Cher-Shiung Tsai: The Design of MOS-NDR-Based Cellular Neural Network. IJCNN 2006: 1033-1035

Coauthor Index

1Yaw-Hwang Chen [1]
2Kwang-Jow Gan [1]
3Dong-Shong Liang [1]
4Cher-Shiung Tsai [1]
5Chun-Da Tu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)