dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

C. X. Wei

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEC. X. Wei, Xianbin Cao, Yan Wu Xu, Hong Qiao, Fei-Yue Wang: The Treelike Assembly Classifier for Pedestrian Detection. PAISI 2007: 232-237

Coauthor Index

1Xianbin Cao [1]
2Hong Qiao [1]
3Fei-Yue Wang [1]
4Yan Wu Xu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)