dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhifang Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
13EEZhifang Wang, Qi Han, Christoph Busch: A Novel Iris Location Algorithm. IJPRAI 23(1): 59-70 (2009)
2008
12EEZhifang Wang, Robert J. Thomas, Anna Scaglione: Generating Random Topology Power Grids. HICSS 2008: 183
11EEZhifang Wang, Yiyun Chen, Zhenming Wang, Wei Wang, Bo Tian: Implementation of Pointer Logic for Automated Verification. ICYCS 2008: 2295-2301
10EEZhifang Wang, Yiyun Chen, Zhenming Wang, Wei Wang, Bo Tian: An Extension to Pointer Logic for Verification. TASE 2008: 49-56
9EEZhifang Wang, Yiyun Chen, Zhenming Wang, Baojian Hua: Automated verification of pointer programs in pointer logic. Frontiers of Computer Science in China 2(4): 380-397 (2008)
2007
8EEShrut Kirti, Zhifang Wang, Anna Scaglione, Robert J. Thomas: On the Communication Architecture for Wide-Area Real-Time Monitoring in Power Networks. HICSS 2007: 119
7EEJunqing Yu, Yang Tang, Zhifang Wang, Lejiang Shi: Playfield and Ball Detection in Soccer Video. ISVC (2) 2007: 387-396
6EEYiyun Chen, Lin Ge, Baojian Hua, Zhaopeng Li, Cheng Liu, Zhifang Wang: A pointer logic and certifying compiler. Frontiers of Computer Science in China 1(3): 297-312 (2007)
2006
5EEZhifang Wang, Bian Yang, Xiamu Niu, Yijia Zhang: A Practical Multipurpose Watermarking Scheme for Visual Content Copyright Protection and Authentication. IIH-MSP 2006: 461-464
4EEQi Han, Zhifang Wang, Xiamu Niu: A Non-uniform Quantizing Approach to Protect Biometric Templates. IIH-MSP 2006: 693-698
2005
3EEQiong Li, Xiamu Niu, Zhifang Wang, Yuhua Jiao, Sheng-He Sun: A Verifiable Fingerprint Vault Scheme. KES (3) 2005: 1072-1078
2003
2EEZhifang Wang, Zygmunt J. Haas, Robert J. Thomas: Bluenet II - A Detailed Realization of the Algorithm and Performance. HICSS 2003: 61
2002
1EEZhifang Wang, Robert J. Thomas, Zygmunt J. Haas: Bluenet - A New Scatternet Formation Scheme. HICSS 2002: 61

Coauthor Index

1Christoph Busch [13]
2Yiyun Chen [6] [9] [10] [11]
3Lin Ge [6]
4Zygmunt J. Haas [1] [2]
5Qi Han [4] [13]
6Baojian Hua [6] [9]
7Yuhua Jiao [3]
8Shrut Kirti [8]
9Qiong Li [3]
10Zhaopeng Li [6]
11Cheng Liu [6]
12Xiamu Niu [3] [4] [5]
13Anna Scaglione [8] [12]
14Lejiang Shi [7]
15Sheng-He Sun [3]
16Yang Tang [7]
17Robert J. Thomas [1] [2] [8] [12]
18Bo Tian [10] [11]
19Wei Wang [10] [11]
20Zhenming Wang [9] [10] [11]
21Bian Yang [5]
22Junqing Yu [7]
23Yijia Zhang [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)