dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yuhua Jiao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEYuhua Jiao, Mingyu Li, Bian Yang, Xiamu Niu: Compressed domain robust hashing for AAC audio. ICME 2008: 1545-1548
2006
2EEYuhua Jiao, Bian Yang, He Wang, Xiamu Niu: SVD Based Robust Image Content Retrieval. IIH-MSP 2006: 351-354
2005
1EEQiong Li, Xiamu Niu, Zhifang Wang, Yuhua Jiao, Sheng-He Sun: A Verifiable Fingerprint Vault Scheme. KES (3) 2005: 1072-1078

Coauthor Index

1Mingyu Li [3]
2Qiong Li [1]
3Xiamu Niu [1] [2] [3]
4Sheng-He Sun [1]
5He Wang [2]
6Zhifang Wang [1]
7Bian Yang [2] [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)