dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shixuan Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEJinhua Zhou, Tao Zhu, Chunxia Hu, Hongyu Li, Gang Chen, Gang Xu, Shixuan Wang, Jianfeng Zhou, Ding Ma: Comparative genomics and function analysis on BI1 family. Computational Biology and Chemistry 32(3): 159-162 (2008)

Coauthor Index

1Gang Chen [1]
2Chunxia Hu [1]
3Hongyu Li [1]
4Ding Ma [1]
5Gang Xu [1]
6Jianfeng Zhou [1]
7Jinhua Zhou [1]
8Tao Zhu [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)