dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chunxia Hu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEJinhua Zhou, Tao Zhu, Chunxia Hu, Hongyu Li, Gang Chen, Gang Xu, Shixuan Wang, Jianfeng Zhou, Ding Ma: Comparative genomics and function analysis on BI1 family. Computational Biology and Chemistry 32(3): 159-162 (2008)
2007
2EEChunxia Hu, Jianchao Zeng, Jing Jie: Immune Particle Swarm Optimization with Diversity Monitoring. ICIC (3) 2007: 380-387
1EEChunxia Hu, Jianchao Zeng, Jing Jie: Immune Particle Swarm Optimization Based on Sharing Mechanism. LSMS (1) 2007: 231-238

Coauthor Index

1Gang Chen [3]
2Jing Jie [1] [2]
3Hongyu Li [3]
4Ding Ma [3]
5Shixuan Wang [3]
6Gang Xu [3]
7Jianchao Zeng [1] [2]
8Jianfeng Zhou [3]
9Jinhua Zhou [3]
10Tao Zhu [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)