dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jung-Hua Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
19 Kai-Chieh Yang, Ming-Chi Jhuang, Chun-Shun Tseng, Jhan-Syuan Yu, Jung-Hua Wang: Improved Segmentation Based on Probabilistic Labeling. BIOCOMP 2008: 563-567
18EEChun-Shun Tseng, Ya-Yun Jheng, Sih-Yin Shen, Jung-Hua Wang: Fast symmetric keys generation via mutual mirroring process. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008: 3162-3166
2007
17EEJung-Hua Wang, Chun-Shun Tseng, Sih-Yin Shen, Ya-Yun Jheng: Self-Organizing Fusion Neural Networks. JACIII 11(6): 610-619 (2007)
2006
16EEChi-Cheng Ting, Jhan-Syuan Yu, Jiun-Shuen Tzeng, Jung-Hua Wang: Improved Snake Model for Fast Image Segmentation. IJCNN 2006: 3936-3941
2004
15 Ming-Jui Kuo, Chi-Cheng Ting, Jung-Hua Wang: Selective Block Matching Algorithm for Video System. IRI 2004: 163-167
14 Jung-Hua Wang, Keng-Hsuan Wu, Fu-Chiang Chang: Scale Equalization Higher-order Neural Networks. IRI 2004: 612-617
2002
13 Jung-Hua Wang, Wen-Jeng Liu, Lian-Da Lin: Histogram-based fuzzy filter for image restoration. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 32(2): 230-238 (2002)
12EEJung-Hua Wang, Hao Huang, Jin-Liang Chen: PCT - a technique to probe cluster terrain. Pattern Recognition Letters 23(10): 1153-1168 (2002)
2001
11EEJeanson Hung, Hung-Shung Wong, Jung-Hua Wang: A Novel Cellular Search Algorithm for Block-Matching Motion Estimation. ITCC 2001: 629-633
10EEJeanson Hung, Wen-Sheng Su, Jung-Hua Wang: Cellular Search Algorithm for Motion Estimation. Workshop on Digital and Computational Video 2001: 173-179
9EEHung-Sheng Wong, Wen-Sheng Su, Jung-Hua Wang: Remnant Error Concealment Technique for Error Recovery. Workshop on Digital and Computational Video 2001: 180-186
2000
8 Jung-Hua Wang, Jen-Da Rau, Chung-Yun Peng: Toward optimizing a self-creating neural network. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 30(4): 586-593 (2000)
7 Jung-Hua Wang, Chung-Yun Peng: A Novel Self-Creating Neural Network for Learning Vector Quantization. Neural Processing Letters 11(2): 139-151 (2000)
6 Jung-Hua Wang, Yi-Wei Yu, Jia-Horng Tsai: On the Internal Representations of Product Units. Neural Processing Letters 12(3): 247-254 (2000)
1999
5 Jung-Hua Wang, Wei-Der Sun: Online learning vector quantization: a harmonic competition approach based on conservation network. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B 29(5): 642-653 (1999)
4 Jung-Hua Wang, Wei-Der Sun: On the Characteristics of Growing Cell Structures (GCS) Neural Network. Neural Processing Letters 10(2): 139-149 (1999)
1998
3EEJung-Hua Wang: Principal Interconnections in Higher Order Hebbian-Type Associative Memories. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 10(2): 342-345 (1998)
2 Jung-Hua Wang, Wei-Der Sun: Improved Representation-burden Conservation Network for Learning Non-stationary VQ. Neural Processing Letters 8(1): 41-53 (1998)
1990
1EEJung-Hua Wang, Thomas F. Krile, John F. Walkup: Determination of hopfield associative memory characteristics using a single parameter. Neural Networks 3(3): 319-331 (1990)

Coauthor Index

1Fu-Chiang Chang [14]
2Jin-Liang Chen [12]
3Hao Huang [12]
4Jeanson Hung [10] [11]
5Ya-Yun Jheng [17] [18]
6Ming-Chi Jhuang [19]
7Thomas F. Krile [1]
8Ming-Jui Kuo [15]
9Lian-Da Lin [13]
10Wen-Jeng Liu [13]
11Chung-Yun Peng [7] [8]
12Jen-Da Rau [8]
13Sih-Yin Shen [17] [18]
14Wen-Sheng Su [9] [10]
15Wei-Der Sun [2] [4] [5]
16Chi-Cheng Ting [15] [16]
17Jia-Horng Tsai [6]
18Chun-Shun Tseng [17] [18] [19]
19Jiun-Shuen Tzeng [16]
20John F. Walkup [1]
21Hung-Sheng Wong [9]
22Hung-Shung Wong [11]
23Keng-Hsuan Wu [14]
24Kai-Chieh Yang [19]
25Jhan-Syuan Yu [16] [19]
26Yi-Wei Yu [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)