dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianzhong Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
18EEJianzhong Wang, Di Liu, Lili Dou, Baoxue Zhang, Jun Kong, Yinghua Lu: Graph theory based algorithm for magnetic resonance brain images segmentation. BIBE 2008: 1-5
17EEJianzhong Wang, Lili Dou, Na Che, Di Liu, Baoxue Zhang, Jun Kong: Local-based fuzzy clustering for segmentation of MR brain images. BIBE 2008: 1-5
2007
16EEJun Kong, Wenjing Lu, Jianzhong Wang, Na Che, Yinghua Lu: A Modified Fuzzy Kohonen's Competitive Learning Algorithms Incorporating Local Information for MR Image Segmentation. BIBE 2007: 647-653
15EEJun Kong, Na Che, Jianzhong Wang, Yinghua Lu, Wenjing Lu, Baoxue Zhang: Local-based Fuzzy Clustering Algorithm for Magnetic Resonance Brain Images Corrupted by Intensity Heterogeneity. IMSCCS 2007: 150-157
14EEXiangping Meng, Quande Yuan, Yuzhen Pi, Jianzhong Wang: A Novel Method of Constructing ANN. ISNN (2) 2007: 493-499
13EEXiangping Meng, Jianzhong Wang, Yuzhen Pi, Quande Yuan: A Novel ANN Model Based on Quantum Computational MAS Theory. LSMS (1) 2007: 28-35
12EEQiuzhi Song, Jianzhong Wang: Generating Gn parametric blending surfaces based on partial reparameterization of base surfaces. Computer-Aided Design 39(11): 953-963 (2007)
2006
11EEYinghua Lu, Jianzhong Wang, Jun Kong, Baoxue Zhang, Jingdan Zhang: An Integrated Algorithm for MRI Brain Images Segmentation. CVAMIA 2006: 132-142
10EEYaguang Kong, Xiangxin Gong, Jianzhong Wang: Realtime Scheduling for FMS Based on Fuzzy Logic. ICICIC (2) 2006: 195-198
9EEPeng Jiang, Qingbo Huang, Jianzhong Wang, Xiaohua Dai, Ruizhong Lin: Research on Wireless Sensor Networks Routing Protocol for Wetland Water Environment Monitoring. ICICIC (3) 2006: 251-254
8EEYaguang Kong, Siyu Guo, Jianzhong Wang: Intelligent Scheduling of Failure-Prone FMS Using Neural Network. ICICIC (3) 2006: 259-262
7EEJianzhong Wang, Jun Kong, Yinghua Lu, Jingdan Zhang, Baoxue Zhang: Segmentation of 3-D MRI Brain Images Using Information Propagation. MIAR 2006: 348-355
2005
6EEJun Kong, Jingdan Zhang, Yinghua Lu, Jianzhong Wang, Yanjun Zhou: A Novel Approach for Adaptive Unsupervised Segmentation of MRI Brain Images. MICAI 2005: 918-927
5EEYanping Bai, Jianzhong Wang, Zhen Jin: Model and Application of Impact Wave in Measuring Dynamic Characteristic of Microstructure. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 15(2): 243-248 (2005)
2001
4EEHuadong Ma, Liang Li, Jianzhong Wang, Naijun Zhan: Automatic Synthesis of the DC Specifications of Lip Synchronisation Protocol. APSEC 2001: 371-
2000
3EEJianzhong Wang, Qiwen Xu, Huadong Ma: Modeling and Verification of a Network Player System with DCValid. APAQS 2000: 44-52
2EEJixiang Meng, Jianzhong Wang: A classification of 2-arc-transitive circulant digraphs. Discrete Mathematics 222(1-3): 281-284 (2000)
1996
1EEJianzhong Wang: Long cycles in bipartite tournaments. Discrete Mathematics 148(1-3): 217-225 (1996)

Coauthor Index

1Yanping Bai [5]
2Na Che [15] [16] [17]
3Xiaohua Dai [9]
4Lili Dou [17] [18]
5Xiangxin Gong [10]
6Siyu Guo [8]
7Qingbo Huang [9]
8Peng Jiang [9]
9Zhen Jin [5]
10Jun Kong [6] [7] [11] [15] [16] [17] [18]
11Yaguang Kong [8] [10]
12Liang Li [4]
13Ruizhong Lin [9]
14Di Liu [17] [18]
15Wenjing Lu [15] [16]
16Yinghua Lu [6] [7] [11] [15] [16] [18]
17Huadong Ma [3] [4]
18Jixiang Meng [2]
19Xiangping Meng [13] [14]
20Yuzhen Pi [13] [14]
21Qiuzhi Song [12]
22Qiwen Xu [3]
23Quande Yuan [13] [14]
24Naijun Zhan [4]
25Baoxue Zhang [7] [11] [15] [17] [18]
26Jingdan Zhang [6] [7] [11]
27Yanjun Zhou [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)