dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Huai Min Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEJian-quan Ouyang, Bo Ding, Huai Min Wang, Dian-xi Shi: Component Based Context Model. WAIM 2008: 569-574
1994
1 Huai Min Wang, Pu Wang, Hong Kui Gao: Decentralized Computing Environment for Agent-Oriented Programming. IFIP Congress (1) 1994: 169-174

Coauthor Index

1Bo Ding [2]
2Hong Kui Gao [1]
3Jian-quan Ouyang [2]
4Dian-xi Shi [2]
5Pu Wang [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)