dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jian-quan Ouyang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEJian-quan Ouyang: Full Symmetric Function in Partial K-Valued Logic. FSKD (1) 2008: 626-634
5EEGang Yin, Huaimin Wang, Jian-quan Ouyang, Ning Zhou, Dian-xi Shi: Towards Role Based Trust Management without Distributed Searching of Credentials. ICICS 2008: 222-237
4EEJian-quan Ouyang, Bo Ding, Huai Min Wang, Dian-xi Shi: Component Based Context Model. WAIM 2008: 569-574
2006
3EEJian-quan Ouyang, Jin-Tao Li, Huanrong Tang: Interactive key frame selection model. J. Visual Communication and Image Representation 17(6): 1145-1163 (2006)
2005
2EEJian-quan Ouyang, Jin-Tao Li, Yong-Dong Zhang: Replay Scene Based Sports Video Abstraction. FSKD (2) 2005: 689-697
2004
1EEJian-quan Ouyang, Jin-Tao Li, Yong-Dong Zhang: Ontology Based Sports Video Annotation and Summary. AWCC 2004: 499-508

Coauthor Index

1Bo Ding [4]
2Jintao Li (Jin-Tao Li) [1] [2] [3]
3Dian-xi Shi [4] [5]
4Huanrong Tang [3]
5Huai Min Wang [4]
6Huaimin Wang [5]
7Gang Yin [5]
8Yongdong Zhang (Yong-Dong Zhang) [1] [2]
9Ning Zhou [5]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)