dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hongya Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEHongya Wang, LihChyun Shu, Zhidong Qin, Xiaoqiang Liu, Jing Cong, Hui Song: Exploiting Application Semantics in Monitoring Real-Time Data Streams. WAIM 2008: 141-148
2005
3EEGuohui Li, Hongya Wang, Jixiong Chen, Yingyuan Xiao, Yunsheng Liu: An Updates Dissemination Protocol for Read-Only Transaction Processing in Mobile Real-Time Computing Environments. APWeb 2005: 217-228
2EEGuohui Li, Hongya Wang, Yunsheng Liu, Jixiong Chen: Mobile real-time read-only transaction processing in data broadcast environments. SAC 2005: 1176-1177
2004
1EEGuohui Li, Hongya Wang, Jixiong Chen: A Low-Cost Checkpointing Scheme for Mobile Computing Systems. WAIM 2004: 97-106

Coauthor Index

1Jixiong Chen [1] [2] [3]
2Jing Cong [4]
3Guohui Li [1] [2] [3]
4Xiaoqiang Liu [4]
5Yunsheng Liu [2] [3]
6Zhidong Qin [4]
7LihChyun Shu [4]
8Hui Song [4]
9Yingyuan Xiao [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)