dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Binqiang Wang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
13EENa Wang, Yingjian Zhi, Binqiang Wang: A New Path Verification Protocol for Securing BGP. HPCC 2008: 425-431
12EEYingjian Zhi, Na Wang, Binqiang Wang, Lei He: Urgency-Based Batching Policy for Streaming Media. HPCC 2008: 580-585
11EENa Wang, Yingjian Zhi, Binqiang Wang: AT: An Origin Verification Mechanism Based on Assignment Track for Securing BGP. ICC 2008: 5739-5745
10EEYufeng Li, Han Qiu, Julong Lan, Binqiang Wang: A Forwarding Approach for Routers Supporting PIM-SM in the IPv6 Networks. ICC 2008: 5909-5913
9EEWei He, Hui Li, Bing-rui Wang, Qin-shu Chen, Peng Yi, Binqiang Wang: Load-Balanced Multipath Self-Routing Switching Structure by Concentrators. ICC 2008: 5935-5939
2006
8EEPeng Yi, Han Qiu, Binqiang Wang: Implementing Priority Scheduling in a Combined Input-Crosspoint-Output Queued Switch. AINA (2) 2006: 768-774
7EEPeng Yi, Binqiang Wang, Yunfei Guo: Providing QoS Guarantees in Buffered Crossbars with Space-Division Multiplexing Expansion. GLOBECOM 2006
6EEQiang Liu, Shaomei Li, Hongyong He, Binqiang Wang: A Multi-binding Solution for Simultaneous Mobility of MIPv6. SOSE 2006: 143-146
2005
5EEYusong Lin, Binqiang Wang, Zongmin Wang: MixCast: A New Group Communication Model in Large-Scale Network. AINA 2005: 307-310
4EEXiming Hu, Xingming Zhang, Binqiang Wang, Zhengrong Zhao: Scheduling Multicast Traffic in a Combined Input Separate Output Queued Switch. NPC 2005: 441-448
3EEXiming Hu, Jing Qu, Binqiang Wang, Xiaobei Li: CISOQ: A Practical High-Performance Packet Switch Architecture for the Support of Multicast Traffic. PDCAT 2005: 139-143
2EEJing Qu, Ximing Hu, Peng Yi, Xingming Zhang, Binqiang Wang: A High-Performance Scheduling Algorithm Based on Packet Sto. SKG 2005: 44
2003
1EEYuguo Dong, Binqiang Wang, Yunfei Guo, Jiangxing Wu: Maintaining Packet Order for the Parallel Switch. GCC (1) 2003: 176-179

Coauthor Index

1Qin-shu Chen [9]
2Yuguo Dong [1]
3Yunfei Guo [1] [7]
4Hongyong He [6]
5Lei He [12]
6Wei He [9]
7Ximing Hu [2] [3] [4]
8Julong Lan [10]
9Hui Li [9]
10Shaomei Li [6]
11Xiaobei Li [3]
12Yufeng Li [10]
13Yusong Lin [5]
14Qiang Liu [6]
15Han Qiu [8] [10]
16Jing Qu [2] [3]
17Bing-rui Wang [9]
18Na Wang [11] [12] [13]
19Zongmin Wang [5]
20Jiangxing Wu [1]
21Peng Yi [2] [7] [8] [9]
22Xingming Zhang [2] [4]
23Zhengrong Zhao [4]
24Yingjian Zhi [11] [12] [13]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)