dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

XianPing Tao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
16EEJun Ma, Xuansong Li, XianPing Tao, Jian Lu: Cluster filtered KNN: A WLAN-based indoor positioning scheme. WOWMOM 2008: 1-8
15EEJian Lü, Xiaoxing Ma, XianPing Tao, Chun Cao, Yu Huang, Ping Yu: On environment-driven software model for Internetware. Science in China Series F: Information Sciences 51(6): 683-721 (2008)
14EEXianPing Tao, Xiaoxing Ma, Jian Lu, Ping Yu, Yu Zhou: Multi-mode interaction middleware for software services. Science in China Series F: Information Sciences 51(8): 985-999 (2008)
2007
13EEShaxun Chen, JiDong Ge, XianPing Tao, Jian Lu: A Transaction Model for Context-Aware Applications. GPC 2007: 252-262
12EEShaxun Chen, Tao Gu, XianPing Tao, Jian Lu: Application Based Distance Measurement for Context Retrieval in Ubiquitous Computing. MobiQuitous 2007: 1-7
11EEYu Zhou, Jian Pan, Xiaoxing Ma, Bin Luo, XianPing Tao, Jian Lu: Applying ontology in architecture-based self-management applications. SAC 2007: 97-103
2006
10EEJun Li, Yingyi Bu, Shaxun Chen, XianPing Tao, Jian Lu: FollowMe: On Research of Pluggable Infrastructure for Context-Awareness. AINA (1) 2006: 199-204
9EEYingyi Bu, Shaxun Chen, Jun Li, XianPing Tao, Jian Lu: Context Consistency Management Using Ontology Based Model. EDBT Workshops 2006: 741-755
8EEWentian Lu, Jun Li, XianPing Tao, Xiaoxing Ma, Jian Lu: Shadow: A Middleware in Pervasive Computing Environment for User Controllable Privacy Protection. EuroSSC 2006: 143-158
7EEBing Shi, XianPing Tao, Jian Lu: Rewards-based negotiation for providing context information. MPAC 2006: 8
6EEYingyi Bu, Tao Gu, XianPing Tao, Jun Li, Shaxun Chen, Jian Lu: Managing Quality of Context in Pervasive Computing. QSIC 2006: 193-200
5EEShaxun Chen, Yingyi Bu, Jun Li, XianPing Tao, Jian Lu: Toward Context-Awareness: A Workflow Embedded Middleware. UIC 2006: 766-775
2005
4EEYingyi Bu, Jun Li, Shaxun Chen, XianPing Tao, Jian Lu: An Enhanced Ontology Based Context Model and Fusion Mechanism. EUC 2005: 920-929
3EEHaiYang Hu, XianPing Tao, JiDong Ge, Jian Lu: An Efficient Scheme for Fault-Tolerant Web Page Access in Wireless Mobile Environment Based on Mobile Agents. HPCC 2005: 378-387
2EEHaiYang Hu, JiDong Ge, Ping Lu, XianPing Tao, Jian Lu: Supporting Wireless Web Page Access in Mobile Environments Using Mobile Agents. ISPA 2005: 859-869
2000
1EEJian Lu, Yingjun Li, Xiaoxing Ma, Cai Min, XianPing Tao, Guanqun Zhang, Jianzhong Liu: A hierarchical framework: for parallel seismic applications. Commun. ACM 43(10): 55-59 (2000)

Coauthor Index

1Yingyi Bu [4] [5] [6] [9] [10]
2Chun Cao [15]
3Shaxun Chen [4] [5] [6] [9] [10] [12] [13]
4JiDong Ge [2] [3] [13]
5Tao Gu [6] [12]
6HaiYang Hu [2] [3]
7Yu Huang [15]
8Jun Li [4] [5] [6] [8] [9] [10]
9Xuansong Li [16]
10Yingjun Li [1]
11Jianzhong Liu [1]
12Jian Lü [15]
13Jian Lu [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [16]
14Ping Lu [2]
15Wentian Lu [8]
16Bin Luo [11]
17Jun Ma [16]
18Xiaoxing Ma [1] [8] [11] [14] [15]
19Cai Min [1]
20Jian Pan [11]
21Bing Shi [7]
22Ping Yu [14] [15]
23Guanqun Zhang [1]
24Yu Zhou [11] [14]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)