dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chak-Huah Tan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEChak-Huah Tan, Yi Zhi Zhao, Ming Luo, Somchaya Liemhetcharat, Jing-Bing Zhang, Ming Mao Wong, Junhong Zhou: Agent-based service-oriented dynamic resource allocation. ICARCV 2008: 921-926

Coauthor Index

1Somchaya Liemhetcharat [1]
2Ming Luo [1]
3Ming Mao Wong [1]
4Jing-Bing Zhang [1]
5Yi Zhi Zhao [1]
6Junhong Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)