dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qiyi Song

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEQiyi Song, Feng Yin, Huafu Chen, Yi Zhang, Qiaoli Hu, Dezhong Yao: A Novel Unified SPM-ICA-PCA Method for Detecting Epileptic Activities in Resting-State fMRI. ICNC (2) 2006: 627-636

Coauthor Index

1Huafu Chen [1]
2Qiaoli Hu [1]
3Dezhong Yao [1]
4Feng Yin [1]
5Yi Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)