dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Nobuyoshi Shimizu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
6EEBudrul Ahsan, Daisuke Kobayashi, Tomoyuki Yamada, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Taro L. Saito, Yukinobu Nagayasu, Koichiro Doi, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Tomoko Jindo, Atsuko Shimada, Kiyoshi Naruse, Atsushi Toyoda, Yoko Kuroki, Asao Fujiyama, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Shuichi Asakawa, Nobuyoshi Shimizu, Shin-ichi Hashimoto, Jun Yang, Yongjun Lee, Kouji Matsushima, Sumio Sugano, Mitsuru Sakaizumi, Takanori Narita, Kazuko Ohishi, Shinobu Haga, Fumiko Ohta, Hisayo Nomoto, Keiko Nogata, Tomomi Morishita, Tomoko Endo, Tadasu Shin-I, Hiroyuki Takeda, Yuji Kohara, Shinichi Morishita: UTGB/medaka: genomic resource database for medaka biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 747-752 (2008)
2005
5EEThorsten Henrich, Mirana Ramialison, Beate Wittbrodt, Beatrice Assouline, Franck Bourrat, Anja Berger, Heinz Himmelbauer, Takashi Sasaki, Nobuyoshi Shimizu, Monte Westerfield, Hisato Kondoh, Joachim Wittbrodt: MEPD: a resource for medaka gene expression patterns. Bioinformatics 21(14): 3195-3197 (2005)
2001
4 Shinsei Minoshima, Susumu Mitsuyama, Masafumi Ohtsubo, Takashi Kawamura, Sachiko Ito, Sayumi Shibamoto, Fumiaki Ito, Nobuyoshi Shimizu: The KMDB/MutationView: a mutation database for human disease genes. Nucleic Acids Research 29(1): 327-328 (2001)
2000
3 Shinsei Minoshima, Susumu Mitsuyama, Saho Ohno, Takashi Kawamura, Nobuyoshi Shimizu: Keio Mutation Database (KMDB) for human disease gene mutations. Nucleic Acids Research 28(1): 364-368 (2000)
1999
2 Shinsei Minoshima, Susumu Mitsuyama, Saho Ohno, Takashi Kawamura, Nobuyoshi Shimizu: Keio Mutation Database for eye disease genes (KMeyeDB). Nucleic Acids Research 27(1): 358-361 (1999)
1993
1 Hiroshi Dohi, Mitsuru Ishizuka, Shinsei Minoshima, Nobuyoshi Shimizu: GeneView: multi-language human gene mapping library with a graphical user interface. Computer Applications in the Biosciences 9(4): 459-464 (1993)

Coauthor Index

1Budrul Ahsan [6]
2Shuichi Asakawa [6]
3Beatrice Assouline [5]
4Anja Berger [5]
5Franck Bourrat [5]
6Hiroshi Dohi [1]
7Koichiro Doi [6]
8Tomoko Endo [6]
9Asao Fujiyama [6]
10Shinobu Haga [6]
11Shin-ichi Hashimoto [6]
12Thorsten Henrich [5]
13Heinz Himmelbauer [5]
14Mitsuru Ishizuka [1]
15Fumiaki Ito [4]
16Sachiko Ito [4]
17Tomoko Jindo [6]
18Masahiro Kasahara [6]
19Takashi Kawamura [2] [3] [4]
20Daisuke Kobayashi [6]
21Yuji Kohara [6]
22Hisato Kondoh [5]
23Yoko Kuroki [6]
24Yongjun Lee [6]
25Kouji Matsushima [6]
26Shinsei Minoshima [1] [2] [3] [4]
27Susumu Mitsuyama [2] [3] [4]
28Shinichi Morishita [6]
29Tomomi Morishita [6]
30Yukinobu Nagayasu [6]
31Yoichiro Nakatani [6]
32Takanori Narita [6]
33Kiyoshi Naruse [6]
34Keiko Nogata [6]
35Hisayo Nomoto [6]
36Kazuko Ohishi [6]
37Saho Ohno [2] [3]
38Fumiko Ohta [6]
39Masafumi Ohtsubo [4]
40Wei Qu [6]
41Mirana Ramialison [5]
42Taro L. Saito [6]
43Mitsuru Sakaizumi [6]
44Shin Sasaki [6]
45Takashi Sasaki [5] [6]
46Sayumi Shibamoto [4]
47Atsuko Shimada [6]
48Atsushi Shimizu [6]
49Tadasu Shin-I [6]
50Sumio Sugano [6]
51Hiroyuki Takeda [6]
52Atsushi Toyoda [6]
53Monte Westerfield [5]
54Beate Wittbrodt [5]
55Joachim Wittbrodt [5]
56Tomoyuki Yamada [6]
57Jun Yang [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)