dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhan Shi

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
8EEZe Deng, Dan Feng, Zhan Shi, Chao Luo: Scalability Support for SMI-S with Chord. HPCC 2008: 219-225
2007
7EEDan Feng, Jun Ye, Zhan Shi: A Protocol vSCSI for Ethernet-based Network Storage. AINA 2007: 258-265
6 Ze Deng, Zhan Shi, Dan Feng, Hao Huang: Efficiency Support for SMI-S with XML Database. iiWAS 2007: 267-277
5EELingfang Zeng, Dan Feng, Zhan Shi, Jianxi Chen, Qingsong Wei, Zhixiang Li: A high-speed and low-cost storage architecture based on virtual interface. Frontiers of Computer Science in China 1(4): 478-492 (2007)
2006
4EEJianxi Chen, Dan Feng, Zhan Shi: iVISA: A Framework for Flexible Layout Block-level Storage System. AINA (2) 2006: 881-888
3EELingfang Zeng, Ke Zhou, Zhan Shi, Dan Feng, Fang Wang, Changsheng Xie, Zhitang Li, Zhanwu Yu, Jianya Gong, Qiang Cao, Zhongying Niu, Lingjun Qin, Qun Liu, Yao Li: Storage challenge - HUSt: a heterogeneous unified storage system for GIS grid. SC 2006: 325
2EEJie Xiao, Dan Feng, Zhan Shi, Mengfei Cheng: Flexible Metadata Management for Block-level Storage System. SNPD 2006: 127-132
2004
1EEZhan Shi, Jiangling Zhang, Xinrong Zhou: Using DMA Aligned Buffer to Improve Software RAID Performance. International Conference on Computational Science 2004: 355-362

Coauthor Index

1Qiang Cao [3]
2Jianxi Chen [4] [5]
3Mengfei Cheng [2]
4Ze Deng [6] [8]
5Dan Feng [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
6Jianya Gong [3]
7Hao Huang [6]
8Yao Li [3]
9Zhitang Li [3]
10Zhixiang Li [5]
11Qun Liu [3]
12Chao Luo [8]
13Zhongying Niu [3]
14Lingjun Qin [3]
15Fang Wang [3]
16Qingsong Wei [5]
17Jie Xiao [2]
18Changsheng Xie [3]
19Jun Ye [7]
20Zhanwu Yu [3]
21Lingfang Zeng [3] [5]
22Jiangling Zhang [1]
23Ke Zhou [3]
24Xinrong Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)