dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wei Shan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2003
2EEHongxun Yao, Wen Gao, Wei Shan, Ming-hui Xu: Visual Features Extracting & Selecting for Lipreading. AVBPA 2003: 251-259
2002
1 Hongxun Yao, Wen Gao, Wei Shan, Xiujuan Chai: Mouth-Shape Classification and Recognition for Lipreading. JCIS 2002: 828-831

Coauthor Index

1Xiujuan Chai [1]
2Wen Gao [1] [2]
3Ming-hui Xu [2]
4Hongxun Yao [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)