dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xuehai Qian

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
3EEXuehai Qian, He Huang, Zhenzhong Duan, Junchao Zhang, Nan Yuan, Yongbin Zhou, Hao Zhang, Huimin Cui, Dongrui Fan: Optimized Register Renaming Scheme for Stack-Based x86 Operations. ARCS 2007: 43-56
2EEXuehai Qian, Hao Zhang, Jingang Yang, He Huang, Junchao Zhang, Dongrui Fan: Circuit implementation of floating point range reduction for trigonometric functions. ISCAS 2007: 3010-3013
1EEXuehai Qian, He Huang, Hao Zhang, Guoping Long, Junchao Zhang, Dongrui Fan: Design and Implementation of Floating Point Stack on General RISC Architecture. PDP 2007: 238-245

Coauthor Index

1Huimin Cui [3]
2Zhenzhong Duan [3]
3Dongrui Fan [1] [2] [3]
4He Huang [1] [2] [3]
5Guoping Long [1]
6Jingang Yang [2]
7Nan Yuan [3]
8Hao Zhang [1] [2] [3]
9Junchao Zhang [1] [2] [3]
10Yongbin Zhou [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)