dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Huimin Cui

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEXuehai Qian, He Huang, Zhenzhong Duan, Junchao Zhang, Nan Yuan, Yongbin Zhou, Hao Zhang, Huimin Cui, Dongrui Fan: Optimized Register Renaming Scheme for Stack-Based x86 Operations. ARCS 2007: 43-56

Coauthor Index

1Zhenzhong Duan [1]
2Dongrui Fan [1]
3He Huang [1]
4Xuehai Qian [1]
5Nan Yuan [1]
6Hao Zhang [1]
7Junchao Zhang [1]
8Yongbin Zhou [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)