dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Nan Nan

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEHaixia Jiang, Guizhong Liu, Xueming Qian, Nan Nan, Danping Guo, Zhi Li, Li Sun: A Fast and Effective Text Tracking in Compressed Video. ISM 2008: 136-141
2EENan Nan, Guizhong Liu, Xueming Qian, Chen Wang: An SVM-Based Soccer Video Shot Classification Scheme Using Projection Histograms. PCM 2008: 883-886
2007
1EEFan Zhao, Guizhong Liu, Nan Nan: A High Performance Motion Mode Adaptive Lifting Motion Compensation Wavelet Video Codec. ICME 2007: 743-746

Coauthor Index

1Danping Guo [3]
2Haixia Jiang [3]
3Zhi Li [3]
4Guizhong Liu [1] [2] [3]
5Xueming Qian [2] [3]
6Li Sun [3]
7Chen Wang [2]
8Fan Zhao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)