dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Danping Guo

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEHaixia Jiang, Guizhong Liu, Xueming Qian, Nan Nan, Danping Guo, Zhi Li, Li Sun: A Fast and Effective Text Tracking in Compressed Video. ISM 2008: 136-141

Coauthor Index

1Haixia Jiang [1]
2Zhi Li [1]
3Guizhong Liu [1]
4Nan Nan [1]
5Xueming Qian [1]
6Li Sun [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)