dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Baiqi Miao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
1EEYe Kang, Shanshan Wang, Xiaoyan Liu, Hokyin Lai, Huaiqing Wang, Baiqi Miao: An ICA-Based Multivariate Discretization Algorithm. KSEM 2006: 556-562

Coauthor Index

1Ye Kang [1]
2Hokyin Lai [1]
3Xiaoyan Liu [1]
4Huaiqing Wang [1]
5Shanshan Wang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)