dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hokyin Lai

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEJingwen He, Hokyin Lai, Huaiqing Wang: A Cyc-Based Multi-agent System. HICSS 2008: 63
2006
1EEYe Kang, Shanshan Wang, Xiaoyan Liu, Hokyin Lai, Huaiqing Wang, Baiqi Miao: An ICA-Based Multivariate Discretization Algorithm. KSEM 2006: 556-562

Coauthor Index

1Jingwen He [2]
2Ye Kang [1]
3Xiaoyan Liu [1]
4Baiqi Miao [1]
5Huaiqing Wang [1] [2]
6Shanshan Wang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)