dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yin Luo

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2006
3EEHaihui Zhang, Xingshe Zhou, Zhiyi Yang, Xiaojun Wu, Yin Luo: Grid Information Service Architecture in ChinaGrid. GCC 2006: 307-310
2EEGuoshi Xu, Yin Luo, Huashan Yu, Zhuoqun Xu: Study on Bioinformatics Grid Application and its Supporting Environment. GCC Workshops 2006: 375-380
2005
1EEHuashan Yu, Yin Luo, Xingguo Zhu, Xiaoming Li: An Effective Information Service Architecture in Grid Environment. APPT 2005: 273-281

Coauthor Index

1Xiaoming Li [1]
2Xiaojun Wu [3]
3Guoshi Xu [2]
4Zhuoqun Xu [2]
5Zhiyi Yang [3]
6Huashan Yu [1] [2]
7Haihui Zhang [3]
8Xingshe Zhou [3]
9Xingguo Zhu [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)