dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Peng Lu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
23EEPeng Lu, Hong-Chuan Yang, Young-Chai Ko: Performance Enhancement of Random Unitary Beamforming Based Multiuser MIMO Systems with Optimum Combining. GLOBECOM 2008: 4447-4451
22EEHong-Chuan Yang, Peng Lu, Hyung-Ki Sung, Young-Chai Ko: Exact Sum-Rate Analysis of MIMO Broadcast Channels with Random Unitary Beamforming Based on Quantized SINR Feedback. ICC 2008: 3669-3673
21EEPeng Lu, Hong-Chuan Yang: Sum-Rate Analysis of Multiuser MIMO System with Zero-Forcing Transmit Beamforming. ICC 2008: 4123-4127
20EEPeng Lu, Zhao Lu, Zili Zhou, Junzhong Gu: An Optimized Natural Language Watermarking Algorithm based on TMR. ICYCS 2008: 1459-1463
19EEPeng Lu, Hong-Chuan Yang: A Novel User Scheduling Strategy for Multiuser MIMO Systems with Random Unitary Beamforming. VTC Fall 2008: 1-5
18EEPeng Lu, Hong-Chuan Yang, Young-Chai Ko: Sum-Rate Analysis of MIMO Broadcast Channel with Random Unitary Beamforming. WCNC 2008: 533-537
2007
17EEMing Zheng, Peng Lu, Yanzhou Liu, Joseph Pease, Jonathan Usuka, Guochun Liao, Gary Peltz: 2D NMR metabonomic analysis: a novel method for automated peak alignment. Bioinformatics 23(21): 2926-2933 (2007)
2006
16EEBin Ding, Yangsheng Wang, Jian Yao, Peng Lu: A Fast Individual Face Modeling and Facial Animation System. Edutainment 2006: 980-988
15 Wen He, Peng Lu, Chao Zhou, Xuelian Lin: Web based E-government information sharing system. IRI 2006: 63-68
14EETong Li, Peng Lu, Zhilong He, Qiang Wang: A Customer Retention System Based on the Customer Intelligence for A Telecom Company. JCIS 2006
13EERuihong Shi, Peng Lu: A Multi-Criteria Programming Model for Intelligent Tutoring Planning. KES (1) 2006: 780-787
2005
12EEPeng Lu, Yufeng Chen, Mandun Zhang, Yangsheng Wang: Fist Tracking Using Bayesian Network. ACII 2005: 257-262
11EEYufeng Chen, Mandun Zhang, Peng Lu, Yangsheng Wang: Local Moment Invariant Analysis. CGIV 2005: 137-140
10EEPeng Lu, Mandun Zhang, Xinshan Zhu, Yangsheng Wang: Head Nod and Shake Recognition Based on Multi-View Model and Hidden Markov Model. CGIV 2005: 61-64
9EEMandun Zhang, Xiangyong Zeng, Peng Lu, Yangsheng Wang: 3D Head Models Retrieval Based on Geometrical Measurement for Modeling. CGIV 2005: 99-102
8EEPeng Lu, Yufeng Chen, Xiangyong Zeng, Yangsheng Wang: A Vision Based Game Control Method. ICCV-HCI 2005: 70-78
7EEYufeng Chen, Mandun Zhang, Peng Lu, Xiangyong Zeng, Yangsheng Wang: Multi-dimensional Game Interface with Stereo Vision. ICEC 2005: 368-376
6EEPeng Lu, Xiangsheng Huang, Xinshan Zhu, Yangsheng Wang: Head Gesture Recognition Based on Bayesian Network. IbPRIA (1) 2005: 492-499
5EEHai Jin, Xia Xie, Yunfa Li, Zongfen Han, Zhihua Dai, Peng Lu: A Real-Time Performance Evaluation Model for Distributed Software with Reliability Constrains. The Journal of Supercomputing 34(2): 165-179 (2005)
1995
4EEJeff Tian, Peng Lu, Joe Palma: Test-Execution-Based Reliability Measurement and Modeling for Large Commercial Software. IEEE Trans. Software Eng. 21(5): 405-414 (1995)
1994
3EEPeng Lu: Test case generation for specification-based software testing. CASCON 1994: 41
2 Kuo-Chung Tai, Mladen A. Vouk, Amit M. Paradkar, Peng Lu: Evaluation of a Predicate-Based Software Testing Strategy. IBM Systems Journal 33(3): 445-457 (1994)
1993
1EEJoe Palma, Jeff Tian, Peng Lu: Collecting data for software reliability analysis and modeling. CASCON 1993: 483-494

Coauthor Index

1Yufeng Chen [7] [8] [11] [12]
2Zhihua Dai [5]
3Bin Ding [16]
4Junzhong Gu [20]
5Zongfen Han [5]
6Wen He [15]
7Zhilong He [14]
8Xiangsheng Huang [6]
9Hai Jin [5]
10Young-Chai Ko [18] [22] [23]
11Tong Li [14]
12Yunfa Li [5]
13Guochun Liao [17]
14Xuelian Lin [15]
15Yanzhou Liu [17]
16Zhao Lu [20]
17Joe Palma [1] [4]
18Amit M. Paradkar [2]
19Joseph Pease [17]
20Gary Peltz [17]
21Ruihong Shi [13]
22Hyung-Ki Sung [22]
23Kuo-Chung Tai [2]
24Jeff Tian (Jianhui Tian) [1] [4]
25Jonathan Usuka [17]
26Mladen A. Vouk [2]
27Qiang Wang [14]
28Yangsheng Wang [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [16]
29Xia Xie [5]
30Hong-Chuan Yang [18] [19] [21] [22] [23]
31Jian Yao [16]
32Xiangyong Zeng [7] [8] [9]
33Mandun Zhang [7] [9] [10] [11] [12]
34Ming Zheng [17]
35Chao Zhou [15]
36Zili Zhou [20]
37Xinshan Zhu [6] [10]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)