dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Quan Long

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
10EEQuan Long, Min Xie, Szu-Hui Ng, Gregory Levitin: Reliability analysis and optimization of weighted voting systems with continuous states input. European Journal of Operational Research 191(1): 240-252 (2008)
2007
9EEYuan-Shun Dai, Min Xie, Quan Long, Szu-Hui Ng: Uncertainty Analysis in Software Reliability Modeling by Bayesian Analysis with Maximum-Entropy Principle. IEEE Trans. Software Eng. 33(11): 781-795 (2007)
2006
8EELiang Zhao, Xiangpeng Zhao, Quan Long, Zongyan Qiu: A Type System for the Relational Calculus of Object Systems. ICECCS 2006: 189-198
7EEXiangpeng Zhao, Quan Long, Zongyan Qiu: Model Checking Dynamic UML Consistency. ICFEM 2006: 440-459
6EEShuling Wang, Quan Long, Zongyan Qiu: Type Safety for FJ and FGJ. ICTAC 2006: 257-271
2005
5EEQuan Long, Zhiming Liu, Xiaoshan Li, Jifeng He: Consistent Code Generation from UML Models. Australian Software Engineering Conference 2005: 23-30
4EEQuan Long, Zongyan Qiu, Zhiming Liu, Lingshuang Shao, Jifeng He: POST: A Case Study for an Incremental Development in rCOS. ICTAC 2005: 485-500
2004
3EEXiaoshan Li, Zhiming Liu, Jifeng He, Quan Long: Generating a Prototype from a UML Model of System Requirements. ICDCIT 2004: 255-265
2EEJing Yang, Quan Long, Zhiming Liu, Xiaoshan Li: A Predicative Semantic Model for Integrating UML Models. ICTAC 2004: 170-186
2003
1EEQuan Long, Zongyan Qiu, Shengchao Qin: The Equivalence of Statecharts. ICFEM 2003: 125-143

Coauthor Index

1Yuan-Shun Dai [9]
2Jifeng He [3] [4] [5]
3Gregory Levitin [10]
4Xiaoshan Li [2] [3] [5]
5Zhiming Liu [2] [3] [4] [5]
6Szu-Hui Ng [9] [10]
7Shengchao Qin [1]
8Zongyan Qiu [1] [4] [6] [7] [8]
9Lingshuang Shao [4]
10Shuling Wang [6]
11Min Xie [9] [10]
12Jing Yang [2]
13Liang Zhao [8]
14Xiangpeng Zhao [7] [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)