dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yinong Liz

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EELichun Li, Juwei Shi, Wenjie Lin, Yao Wang, Yinong Liz, Yang Ji: Transit-Stub Architecture for Peer-to-Peer SIP. EUROMICRO-SEAA 2007: 175-184

Coauthor Index

1Yang Ji [1]
2Lichun Li [1]
3Wenjie Lin [1]
4Juwei Shi [1]
5Yao Wang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)