dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yujun Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEWei Cheng, Kai Xing, Xiuzhen Cheng, Xicheng Lu, Zexin Lu, Jinshu Su, Baosheng Wang, Yujun Liu: Route recovery in vertex-disjoint multipath routing for many-to-one sensor networks. MobiHoc 2008: 209-220
2003
2EEYujun Liu, Shuai Dianxun, Weili Han: Network Self-Organizing Information Exploitation Model Based on GCA. GCC (2) 2003: 327-334
1EEWeili Han, Shuai Dianxun, Yujun Liu: Network Behavior Analysis Based on a Computer Network Model. GCC (2) 2003: 418-421

Coauthor Index

1Wei Cheng [3]
2Xiuzhen Cheng [3]
3Shuai Dianxun [1] [2]
4Weili Han [1] [2]
5Xicheng Lu [3]
6Zexin Lu [3]
7Jinshu Su [3]
8Baosheng Wang [3]
9Kai Xing [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)