dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ping-Yi Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
2EEPing-Yi Liu, Hung-Wei Lee, Tsai-Yen Li, Shwu-Lih Huang, Shu-Wei Hsu: An Experimental Platform Based on MCE for Interactive TV. EuroITV 2008: 178-182
2004
1EEPing-hsun Wu, Ping-Yi Liu, Tsan-sheng Hsu: An External-Memory Retrograde Analysis Algorithm. Computers and Games 2004: 145-160

Coauthor Index

1Shu-Wei Hsu [2]
2Tsan-sheng Hsu [1]
3Shwu-Lih Huang [2]
4Hung-Wei Lee [2]
5Tsai-Yen Li [2]
6Ping-hsun Wu [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)