dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jinze Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
13EEQi Zhang, Jinze Liu, Wei Wang: Approximate Clustering on Distributed Data Streams. ICDE 2008: 1131-1139
12EEMengsheng Zhang, Wei Wang, Jinze Liu: Mining Approximate Order Preserving Clusters in the Presence of Noise. ICDE 2008: 160-168
2007
11EEQi Zhang, Jinze Liu, Wei Wang: Incremental Subspace Clustering over Multiple Data Streams. ICDM 2007: 727-732
10EEJinze Liu, Qi Zhang, Wei Wang, Leonard McMillan, Jan Prins: PoClustering: Lossless Clustering of Dissimilarity Data. SDM 2007
2006
9EEJinze Liu, Qi Zhang, Wei Wang, Leonard McMillan, Jan Prins: Clustering pair-wise dissimilarity data into partially ordered sets. KDD 2006: 637-642
8EEStephen Olivier, Jun Huan, Jinze Liu, Jan Prins, James Dinan, P. Sadayappan, Chau-Wen Tseng: UTS: An Unbalanced Tree Search Benchmark. LCPC 2006: 235-250
7EEJinze Liu, Susan Paulsen, Xing Sun, Wei Wang, Andrew B. Nobel, Jan Prins: Mining Approximate Frequent Itemsets In the Presence of Noise: Algorithm and Analysis. SDM 2006
2005
6EEJinze Liu, Susan Paulsen, Wei Wang, Andrew B. Nobel, Jan Prins: Mining Approximate Frequent Itemsets from Noisy Data. ICDM 2005: 721-724
2004
5EEJinze Liu, Jiong Yang, Wei Wang: Biclustering in Gene Expression Data by Tendency. CSB 2004: 182-193
4EEJinze Liu, Wei Wang, Jiong Yang: Gene Ontology Friendly Biclustering of Expression Profiles. CSB 2004: 436-447
3EEJinze Liu, Karl Strohmaier, Wei Wang: Revealing True Subspace Clusters in High Dimensions. ICDM 2004: 463-466
2EEJinze Liu, Wei Wang, Jiong Yang: A framework for ontology-driven subspace clustering. KDD 2004: 623-628
2003
1EEJinze Liu, Wei Wang: OP-Cluster: Clustering by Tendency in High Dimensional Space. ICDM 2003: 187-194

Coauthor Index

1James Dinan [8]
2Jun Huan [8]
3Leonard McMillan [9] [10]
4Andrew B. Nobel [6] [7]
5Stephen Olivier [8]
6Susan Paulsen [6] [7]
7Jan Prins [6] [7] [8] [9] [10]
8P. Sadayappan [8]
9Karl Strohmaier [3]
10Xing Sun [7]
11Chau-Wen Tseng [8]
12Wei Wang [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11] [12] [13]
13Jiong Yang [2] [4] [5]
14Mengsheng Zhang [12]
15Qi Zhang [9] [10] [11] [13]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)