dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

DongXue Liu

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
1EEXinyu Zhang, Nianlong Luo, XiangCun Wu, Dongxing Jiang, JianWei Zhang, DongXue Liu: Community Knowledge Building Environment with Concept of KBC. ICWL 2004: 440-448

Coauthor Index

1Dongxing Jiang [1]
2Nianlong Luo [1]
3XiangCun Wu [1]
4JianWei Zhang [1]
5Xinyu Zhang [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)