dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Lunjiang Ling

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2004
2EEYong Zhang, Zhihua Zhang, Lunjiang Ling, Baochen Shi, Runsheng Chen: Conservation analysis of small RNA genes in Escherichia coli. Bioinformatics 20(5): 599-603 (2004)
1994
1 Lunjiang Ling, Junko Shimura, Hideaki Sugawara, Akira Tsugita: Epitope Data Bank. CODATA 1994: 249-254

Coauthor Index

1Runsheng Chen [2]
2Baochen Shi [2]
3Junko Shimura [1]
4Hideaki Sugawara [1]
5Akira Tsugita [1]
6Yong Zhang [2]
7Zhihua Zhang [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)