dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chengchun Lin

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
1EEChunxia Xiao, Shu Liu, Hongbo Fu, Chengchun Lin, Chengfang Song, Zhiyong Huang, Fazhi He, Qunsheng Peng: Video completion and synthesis. Journal of Visualization and Computer Animation 19(3-4): 341-353 (2008)

Coauthor Index

1Hongbo Fu [1]
2Fazhi He [1]
3Zhiyong Huang [1]
4Shu Liu [1]
5Qunsheng Peng [1]
6Chengfang Song [1]
7Chunxia Xiao [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)