dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Ruiqi Lian

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2005
3EEMichael K. Chen, Xiao-Feng Li, Ruiqi Lian, Jason H. Lin, Lixia Liu, Tao Liu, Roy Ju: Shangri-La: achieving high performance from compiled network applications while enabling ease of programming. PLDI 2005: 224-236
2004
2EEChengyong Wu, Ruiqi Lian, Junchao Zhang, Roy Ju, Sun Chan, Lixia Liu, Xiaobing Feng, Zhaoqing Zhang: An Overview of the Open Research Compiler. LCPC 2004: 17-31
2002
1EERuiqi Lian, Zhaoqing Zhang, Ruliang Qiao: Automatic Generation of Interprocedural Data-Flow Analyzers and Optimizers. J. Comput. Sci. Technol. 17(6): 708-717 (2002)

Coauthor Index

1Sun Chan [2]
2Michael K. Chen [3]
3Xiaobing Feng [2]
4Roy Dz-Ching Ju (Roy Ju, Dz-Ching Ju) [2] [3]
5Xiao-Feng Li [3]
6Jason H. Lin [3]
7Lixia Liu [2] [3]
8Tao Liu [3]
9Ruliang Qiao [1]
10Chengyong Wu [2]
11Junchao Zhang [2]
12Zhaoqing Zhang [1] [2]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)