dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yu-Chuan Li

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
4EEChao-Cheng Lin, Ying-Chieh Wang, Jen-Yeu Chen, Ying-Jay Liou, Ya-Mei Bai, I-Ching Lai, Tzu-Ting Chen, Hung-Wen Chiu, Yu-Chuan Li: Artificial neural network prediction of clozapine response with combined pharmacogenetic and clinical data. Computer Methods and Programs in Biomedicine 91(2): 91-99 (2008)
3EEChao-Shun Lin, Jainn-Shiun Chiu, Ming-Hui Hsieh, Martin S. Mok, Yu-Chuan Li, Hung-Wen Chiu: Predicting hypotensive episodes during spinal anesthesia with the application of artificial neural networks. Computer Methods and Programs in Biomedicine 92(2): 193-197 (2008)
2007
2EEWen-Shan Jian, Chien-Yeh Hsu, Te-Hui Hao, Hsyien-Chia Wen, Min-Huei Hsu, Yen-Liang Lee, Yu-Chuan Li, Polun Chang: Building a portable data and information interoperability infrastructure - framework for a standard Taiwan Electronic Medical Record Template. Computer Methods and Programs in Biomedicine 88(2): 102-111 (2007)
2006
1EEKung Chen, Chung-Hsin Chen, Shin-Yuan Chang, Chiehfen Chen, Yu-Chuan Li: A Rapid Development Environment for Synthesizing Guideline-Based Decision Support Systems. IMSCCS (2) 2006: 548-554

Coauthor Index

1Ya-Mei Bai [4]
2Polun Chang [2]
3Shin-Yuan Chang [1]
4Chiehfen Chen [1]
5Chung-Hsin Chen [1]
6Jen-Yeu Chen [4]
7Kung Chen [1]
8Tzu-Ting Chen [4]
9Hung-Wen Chiu [3] [4]
10Jainn-Shiun Chiu [3]
11Te-Hui Hao [2]
12Ming-Hui Hsieh [3]
13Chien-Yeh Hsu [2]
14Min-Huei Hsu [2]
15Wen-Shan Jian [2]
16I-Ching Lai [4]
17Yen-Liang Lee [2]
18Chao-Cheng Lin [4]
19Chao-Shun Lin [3]
20Ying-Jay Liou [4]
21Martin S. Mok [3]
22Ying-Chieh Wang [4]
23Hsyien-Chia Wen [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)