dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Panu Koponen

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2000
1EEPanu Koponen, Heikki Kälviäinen, Jussi Parkkinen: Multispectral Video. ICPR 2000: 3190-3193

Coauthor Index

1Heikki Kälviäinen [1]
2Jussi Parkkinen [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)