dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chwan-Chuen King

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
3EEYulei Zhang, Yan Dang, Yi-Da Chen, Hsinchun Chen, Mark Thurmond, Chwan-Chuen King, Daniel Dajun Zeng, Catherine A. Larson: BioPortal Infectious Disease Informatics research: disease surveillance and situational awareness. DG.O 2008: 393-394
2007
2EEHsin-Min Lu, Chwan-Chuen King, Tsung-Shu Joseph Wu, Fuh-Yuan Shih, Jin-Yi Hsiao, Daniel Dajun Zeng, Hsinchun Chen: Chinese Chief Complaint Classification for Syndromic Surveillance. BioSurveillance 2007: 11-22
1EEYi-Da Chen, Chunju Tseng, Chwan-Chuen King, Tsung-Shu Joseph Wu, Hsinchun Chen: Incorporating Geographical Contacts into Social Network Analysis for Contact Tracing in Epidemiology: A Study on Taiwan SARS Data. BioSurveillance 2007: 23-36

Coauthor Index

1Hsinchun Chen [1] [2] [3]
2Yi-Da Chen [1] [3]
3Yan Dang [3]
4Jin-Yi Hsiao [2]
5Catherine A. Larson [3]
6Hsin-Min Lu [2]
7Fuh-Yuan Shih [2]
8Mark Thurmond [3]
9Chunju Tseng [1]
10Tsung-Shu Joseph Wu [1] [2]
11Daniel Dajun Zeng [2] [3]
12Yulei Zhang [3]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)