dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jin-Yi Hsiao

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEHsin-Min Lu, Chwan-Chuen King, Tsung-Shu Joseph Wu, Fuh-Yuan Shih, Jin-Yi Hsiao, Daniel Dajun Zeng, Hsinchun Chen: Chinese Chief Complaint Classification for Syndromic Surveillance. BioSurveillance 2007: 11-22

Coauthor Index

1Hsinchun Chen [1]
2Chwan-Chuen King [1]
3Hsin-Min Lu [1]
4Fuh-Yuan Shih [1]
5Tsung-Shu Joseph Wu [1]
6Daniel Dajun Zeng [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)