dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jian Hong Jiang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2007
1EEJian Hong Jiang, Weixin Gai, Akira Hattori, Yasuo Hidaka, Takeshi Horie, Yoichi Koyanagi, Hideki Osone: Design Consideration of 6.25 Gbps Signaling for High-Performance Server. ASP-DAC 2007: 854-857

Coauthor Index

1Weixin Gai [1]
2Akira Hattori [1]
3Yasuo Hidaka [1]
4Takeshi Horie [1]
5Yoichi Koyanagi [1]
6Hideki Osone [1]

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)