dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhen Ji

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2008
16EEZhihua Du, Zhen Ji: A New Algorithm for Reconstruction of Phylogenetic Tree. AIRS 2008: 472-477
15EESen Jia, Yuntao Qian, Zhen Ji: Band Selection for Hyperspectral Imagery Using Affinity Propagation. DICTA 2008: 137-141
14EEWenfeng Du, Zhen Ji, Zhiqiang Wang, Weijia Jia: N-Module Based Self-Adaptive Contention Resolution Scheme for WiMAX P2MP Network. HPCC 2008: 520-525
13EEZhen Ji, Jiarui Zhou, Huilian Liao, Q. H. Wu: Requantization codebook design using particle-pair optimizer. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008: 1851-1855
12EEZhihua Du, Yiwei Wang, Zhen Ji: Gene clustering using an evolutionary algorithm. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008: 2879-2884
11EEYing Chu, Hua Mi, Huilian Liao, Zhen Ji, Q. H. Wu: A Fast Bacterial Swarming Algorithm for high-dimensional function optimization. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008: 3135-3140
10EEHuilian Liao, Zhen Ji, Q. H. Wu: A novel Genetic Particle-Pair Optimizer for Vector Quantization in image coding. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2008: 708-713
9EEZhihua Du, Yiwei Wang, Zhen Ji: PK-means: A new algorithm for gene clustering. Computational Biology and Chemistry 32(4): 243-247 (2008)
8EEWeixiang Liu, Kehong Yuan, Jian Wu, Datian Ye, Zhen Ji, Siping Chen: Combining Generalized NMF and Discriminative Mixture Models for Classification of Gene Expression Data. IJPRAI 22(8): 1587-1598 (2008)
2007
7EELinLin Shen, Zhen Ji, Li Bai: Tuning Kernel Parameters with Different Gabor Features for Face Recognition. ICIC (2) 2007: 881-890
6EEXiaogang Peng, Zhen Ji, Xianghua Fu: Category Expansion by Clustering in Webpage Classification. ICIC (3) 2007: 145-154
5EEZhen Ji, Huilian Liao, Yiwei Wang, Q. H. Wu: A novel intelligent particle optimizer for global optimization of multimodal functions. IEEE Congress on Evolutionary Computation 2007: 3272-3275
4EELi Zhang, Ping-ping Zhou, Gong-bin Qian, Zhen Ji: A DWT Blind Image Watermarking Strategy with Secret Sharing. PCM 2007: 377-384
3EELinLin Shen, Li Bai, Zhen Ji: A SVM Face Recognition Method Based on Optimized Gabor Features. VISUAL 2007: 165-174
2006
2EEZhihua Du, Zhen Ji, Feng Lin: Parallel Computing for Optimal Genomic Sequence Alignment. FSKD 2006: 532-535
2003
1EEShujun Li, Xuanqin Mou, Boliya L. Yang, Zhen Ji, Jihong Zhang: Problems with a Probabilistic Encryption Scheme Based on Chaotic Systems. I. J. Bifurcation and Chaos 13(10): 3063-3077 (2003)

Coauthor Index

1Li Bai [3] [7]
2Siping Chen [8]
3Ying Chu [11]
4Wenfeng Du [14]
5Zhihua Du [2] [9] [12] [16]
6Xianghua Fu [6]
7Sen Jia [15]
8Weijia Jia [14]
9Shujun Li [1]
10Huilian Liao [5] [10] [11] [13]
11Feng Lin [2]
12Weixiang Liu [8]
13Hua Mi [11]
14Xuanqin Mou [1]
15Xiaogang Peng [6]
16Gong-bin Qian [4]
17Yuntao Qian [15]
18LinLin Shen [3] [7]
19Yiwei Wang [5] [9] [12]
20Zhiqiang Wang [14]
21Jian Wu [8]
22Q. H. Wu [5] [10] [11] [13]
23Boliya L. Yang [1]
24Datian Ye [8]
25Kehong Yuan [8]
26Jihong Zhang [1]
27Li Zhang [4]
28Jiarui Zhou [13]
29Ping-ping Zhou [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)