dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhiteng Huang

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeer - CSB - Google - MSN - Yahoo

2009
3EEYaozu Dong, Jinquan Dai, Zhiteng Huang, Haibing Guan, Kevin Tian, Yunhong Jiang: Towards high-quality I/O virtualization. SYSTOR 2009: 12
2006
2EEKang Chen, Zhiteng Huang, Bingchen Li, E. Huang, H. L. Rajic, R. H. Kuhn, W. Chen: Distributed File Streamer: A Framework for Distributed Application Data Coupling. GRID 2006: 168-175
1EEBingchen Li, Kang Chen, Zhiteng Huang, H. L. Rajic, R. H. Kuhn: Speeding up NGB with distributed file streaming framework. IPDPS 2006

Coauthor Index

1Kang Chen [1] [2]
2W. Chen [2]
3Jinquan Dai [3]
4Yaozu Dong [3]
5Haibing Guan [3]
6E. Huang [2]
7Yunhong Jiang [3]
8R. H. Kuhn [1] [2]
9Bingchen Li [1] [2]
10H. L. Rajic [1] [2]
11Kevin Tian [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Sun May 17 03:24:02 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)